Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace

Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace o působnosti Víceúčelového kulturního zařízení Milovice jako příspěvkové organizace města

 

I. Obecná část

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Informace o působnosti, organizačním členění a činnosti Víceúčelového kulturního zařízení Milovice (dále „VKZ“) jsou přístupné i prostřednictvím sítě internet.
 3. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je možno podat VKZ žádost o její poskytnutí.
 4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 5. Z žádosti musí být zřejmé:
  1. že je určena VKZ,
  2. co je požadováno,
  3. kdo dotaz činí - jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem); u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele, u písemné žádosti jeho podpis.

Neobsahuje-li žádost všechny tyto údaje nebo jsou údaje uvedené žadatelem nepravdivé, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a VKZ žádost odloží.


II. Postup při vyřizování žádostí

 1. K žádosti uplatněné ústně v rámci osobního jednání nebo telefonickou formou oslovený zaměstnanec poskytne žadateli informaci bezprostředně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.
 2. Písemná žádost se podává na adresu:

     Víceúčelové kulturní zařízení Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice – Mladá

           3. Žádost lze podat

Za datum podání se považuje datum doručení žádosti VKZ.

 1. Týká-li se žádost zveřejněné informace, VKZ sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena v níže uvedené lhůtě.
 2. VKZ posoudí obsah žádosti a
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 3. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

a/ vyhledání a sběr informací nad rámec působnosti VKZ Milovice,

b/ vyhledávání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti,

c/ konzultace s jiným státním orgánem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty stanovené pro poskytnutí informace.

 1. VKZ neposkytne informace v případech stanovených zákonem (§ 7 - § 12 zákona č. 106/1999 Sb.).
 2. Pokud VKZ žádosti o informaci byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které doručí do vlastních rukou žadatele o informaci.
 3. Neposkytne-li VKZ informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti či nevydá rozhodnutí, má se za to, že odepřela poskytnutí informace. Proti tomu se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 4. Postup podle čl. 2 - 9 této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemnou formou.


III. Odvolání

 1. Proti rozhodnutí VKZ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
 2. Odvolání se podává na adrese:

 Víceúčelové kulturní zařízení Milovice – k rukám ředitelky Mgr. Veroniky Brynychové, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, VKZ odvolání odloží.

 1. O odvolání rozhodne ředitelka VKZ do 15 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vydala rozhodnutí, kterým odvolání zamítla. Za den doručení rozhodnutí se v takovém případě považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 2. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
 3. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem (§ 247 a následující zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění).

 

V Milovicích dne 23. 2. 2016                                                          Mgr. Veronika Brynychová