Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjční lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Výpůjční řád půjčovny DVD a VHS

 • Právo půjčovat si DVD má každý občan, který se řádně přihlásí, dodržuje výpůjční řád a má trvalé bydliště v Milovicích.
 • Tomu, kdo nemá trvalé bydliště v Milovicích, může být zapůjčeno DVD jen tehdy, pokud zaplatí zálohu za jedno DVD 1 000 Kč. Tato částka mu bude po vrácení DVD vrácena.
 • Při přihlašování do půjčovny DVD je třeba předložit platný občanský průkaz, na základě kterého mu bude bezplatně vystavena legitimace, kterou se při půjčování prokáže.
 • DVD jsou půjčována na dobu 24 hodin za cenu uvedenou na obalu DVD. Pokud za 24 hodin toto nebude vráceno, připočítává se za každých dalších 24 hodin 100 % ceny. Přes víkend nebo prodloužené volno zaplatí zákazník půjčovné + příplatek 5 Kč.
 • Při poškožení DVD je každý povinen nahlásit půjčovně poškození. Pokud sám poškození způsobil, je povinen uhradit nákupní cenu. Při poškození čárového kódu na obalu DVD zaplatí 50 Kč.
 • Při ztrátě nebo úmyslném poškození DVD zaplatí půjčovně v hotovosti částku 1 000 Kč.
 • Bez souhlasu majitele autorských práv je výroba kopií, pronájem, půjčování a veřejné provozování zakázáno.

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

 

Úplné znění knihovního řádu, provozního řádu pro práci s Internetem a výpůjčního  řádu knihovny a půjčovny DVD  vám na požádání poskytneme v knihovně.